Antique Kimono Event "Kimono De Lotus"

投稿日: 2015/09/23 4:24:01

We have started Antique Kimono Frea Market and Event called "Kimono De Nara" from this year.

Please visit the website and enjoy Kimono!

★Kimono De Lotus ★

HP http://kimono-nara.lotus-worldex.com/